امروز    
رونق تولید

شرکت های عضو


مرتب سازی بر اساس
جستجو سازی بر اساس

نام شرکتمدیر عاملمدیر شعبهنوع فعالیتنوع پخشتلفنفکسایمیل
شرکت گیلاس وبآل محمدصنعتیاستانی
ستاره یخی آسیاایرج ستودهغذاییسراسری33336296faridokhtghelich@gmail.com
مدبران کوشای ایرانیانرشیدیغذاییاستانیModaberan.ki.co@gmail.com
پدیده ایده پردازان سرافرازسرافرازغذاییاستانی35575637Padideh.sarfaraz95@gmail.com
رادین تجهیز نوینشالباف زادهداروییاستانی36574635radintajhiz@gmail.com
سیناپخش ژنامیر پورمحمدیداروییسراسری3390880033908802amirpourmohammdi@yahoo.com
پرنل برساممحمدی زادهداروییاستانی35573659ahvaz@poonelbersam.com
هنار داروامین مشکوریداروییاستانی36575321amin.mashkori@yahoo.com
دی داروامیداکبریداروییاستانی35575334H.akbari@daydarou.ir
اهوراپخش امینخانم فروغ امینیداروییاستانی33791787info@ahuradarou.ir
حیات پخش خوزستانرضا کتانیغذاییاستانی06135575717-20rezakatani@yahoo.com
امید بخش پایدارمیلاد امید بخشغذاییاستانی06133908267milad.omidbakhsh@yahoo.com
پگاه دلپذیرحمیدیغذاییسراسری06133787448info.pi@pegah.com
نیناآبسالانغذاییسراسری33796751ninaoil.edari@gmail.com
یک ویکحسینیغذاییسراسری33787836mtj5363@yahoo.com
رامککرمیغذاییسراسری33739352ahwaz.disributionunit@ramakdairg.com
سبزداروی سپاهانثامرچعبیداروییاستانی0613460350306133387459mrchaabi@yahoo.com
گیتی سلامت آریابالدیداروییسراسری0613557539206135575391gsa.khoozestan20@gmail.com
دارویی اکسیرروغنی زادهداروییسراسری344179743447974info@exirpd.com
سلامت هستیقاسمپورداروییسراسری06135575551،206135575550a.shirazi.1358@gmail.com
الیت داروعلی محمدرضاییداروییسراسری0613657522606136575226elitedaru@yahoo.com
پخش ایران (شیرین عسل)علیرحمیغذاییسراسری3228443732284437boos@ahwaz.psiran.net
گلپخش اولکلوندیداروییسراسری3337836133378361alirezakalvandi@yahoo.com
داداش برادر(شونیز)فلاحیغذاییسراسری3227003732271255ahvaz@shoniz.com
بهفران گسترجنوبسبزی وندغذاییاستانی3557538035575378behfaranjostar.co@gmail.com
توزیع گستران سپهر اروندنورالدینیغذاییاستانی3556505233335766eghbalialireza@yahoo.com
مهرپاد اکسینحسین پورغذاییاستانی3379813333776249mehrpadoxin5@gmail.com
مطلوب تجارت ایرانیانسعید پورترابغذاییاستانی3557549435575495saeidportorab@gmail.com
گروه صنعتی نجاتی(آناتا)احمدیغذاییسراسری3383238433832380anata.ahvaz@gmail.com
گلرنگ پخشمهرشاد شاملیغذاییسراسری32290030-2-332290031fariba_erfani6415@yahoo.com
گلستاندرافشانغذاییسراسری3446164534461645
فراپیشرو جنوببهنام بلکغذاییاستانی35575637-835575636info@faraapishro.ir
صحراپخش کارونغلام پورغذاییاستانی3557547035575472
سپهرالوند 'گستره جنوبصحت نیاغذاییاستانی3556884135568844sepehralvand.gostarehjonoob@gmail.com
زرین پخش بلکمحمدعلی بلکغذاییاستانی35575548-135575540info@zpbalak.com
دنیای مهرجنوبمهدویغذاییاستانی3223760838837609donyaemehrjonob@yahoo.com
دریا دلان یاس کاروننوروزیغذاییاستانی3339605733396025
پارس خزرحیدریصنعتیسراسری3449253334492533management@parskhazar.com
پرنیان طعام جنوباحمد بهبهانیغذاییاستانی3221845032920420ahvazptj.co@gmail.com
پخش پدیده پایدارسید جوادیغذاییسراسری3657413736574137hossein.babaei6972@yahoo.com
پرنیان مهیارنقدیغذاییسراسری3448637334486373parnianmahyar123@gmail.com
پدیده پخش خوزستانامیر کیوان کتانیغذاییاستانی3557571535575688ak.katany@yahoo.com
بانی چاو ایرانیان(کاله)ستودهغذاییسراسری3383513033835592info@pakshoogolrang.com
به پخشآریاییغذاییسراسری3390701033907010aariyaei14@yahoo.com
آرین لیانکنگرلوداروییسراسری06133213012-13
تهران بورانامیرحسین حسیبیداروییسراسری3444347434444184a-hasibi@tehran-bouran.com
دارو گستر باریج اسانسنوید نوروزیداروییسراسری3460801634608133noroozinavid@yahoo.com
طبیعت زندهاسمعیلیداروییسراسری3392077533920778cinere@tezlabs.com
دارو گستر یاسینکامشاد محمدیداروییسراسری3441616034416134hosein.yasin@gmail.com
سها هلالسیدامین هاشمیداروییسراسری3336994033369940amin.hashemi66@yahoo.com
شفا آرادمیثم قنواتیداروییسراسری3373957633739576hosein6114@yahoo.com
مهبان داروپیمان بارانیداروییسراسری3557561935575620ahvaz@mahbandaroudc.com.com
هجرتدکتر مولا هویزهداروییسراسری34486012-1334486011ahvaz.hejratco@gmail.com
محیا دارومحمد مهجوریانداروییسراسری36576640-2-336576640ahvaz@mahyadarouinc.com
ممتازمیثمیداروییسراسری3460802134608116momtazahwaz@gmail.com
مانا پخشخانم عبدیداروییسراسری3222668133908272manapakhsh@gmail.com
گیاهی نجفینجفیداروییاستانی35575154-535575154-5pakhshenajafi@yahoo.com
قاسم ایرانسید حسینیداروییسراسری3390644233908106ghasemiranahvaz1379@gmail.com
تجهیزگران طب نوینسروستانداروییسراسری35575727-28-2935575730sarvestan_67@yahoo.com
سایه سمنفردوسی نیاداروییسراسری061339068590613907916Mo_sheshgol@yahoo.com
داروگسترنخبگانسعیدی مهرداروییسراسری0613557579902187792202
پخش رازیزمانیداروییسراسری0613390833006133908302raziahwaz.co@gmail.com
داروپخشرضا نقیبیداروییسراسری0613390712506133907125amingoldusa@gmail.com
دایاداروخانم جمالیداروییسراسری0613557524506135575244dayadarou.ahvaz@yahoo.com
پوراپخشسقاکهوازیداروییسراسری06132907124-7info_ahvaz@pourapakhsh.com
بهستان پخشاحسان الهیداروییسراسری0613460803006134608031asy_6532@yahoo.com
بهرسان داروفرهادپورداروییسراسری0913373919806133739198Farhad.fpour@yahoo.com
به پخش داروممبینیداروییسراسری0613390610706133906528venusjadbabaie@yahoo.com
پخش البرزجهانگیری پورداروییسراسری0613339271806133392693alb527.ahvaz@gmail.com
اقلیم داروی رازی شالباف زادهداروییاستانی0613224572206136573322Eghlim_daroye_razi@yahoo.com
التیام دارومقدمداروییسراسری0613657525006136575049moghadamh@eltiampharm.ir
ادورا طبمحسن محمدرضاییداروییسراسری061-33468291061-33468290m.mohmmadrezaie@adorateb.ir
فردوس حیدرپورداروییسراسری061-34486025061-34486026mrhr3520@gmail.com

بخش ویژه اعضا
طراحی و پیاده سازی توسط: علی محامی - ایده پردازان عصر اُکسین 09386997863
تمامی حقوق این سایت برای انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان محفوظ می باشد © 2020 - 2010