پروردگارا!
به من آرامش ده
تا بپذیرم آنچه راکه نمی توانم تغییر دهم
شجاعت ده
تا تغییر دهم آنچه را که می توان تغییر دهم
بینش ده
تا تفاوت این دو را بدانم
مرا فهم ده
تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن
مطابق میل من رفتار کنند.

شکسپیر می گه: ((کسی را که دوست داری، ازش بگذر،اگه قسمت تو باشه بر می گرده،اگر هم برنگشت حتما از اول مال تو نبوده،پس همون بهتر که رفت