امروز    
رونق تولید
تبلیغات
مصوبات هیات مدیره

صورتجلسه شماره 01-96


صورتجلسه شماره :01

عنوان: جلسات هیات مدیره

شروع : ساعت 11:00

مورخه :30 /01/96

خاتمه : ساعت   13:30

محل برگزاری :   دفترانجمن

حاضرین جلسه آقایان:سیدهاشم هاشم زاده، بهنام بلک،امیرکیوان کتانی ،علی نوید ، سعیدپورتراب،محمدرضاششگل

مهمانان جلسه:سیدمهدی جزایری مدیرشرکت توسعه تجارت حکیم

غائبین جلسه آقایان : رضابهرامی،نورالدینی،خیاطین

مصوبات

1

آقای هاشم زاده رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ضمن عرض سلام وتبریک سال نو،ازحضورمهمانان گرامی تقدیروتشکربعمل آوردند وخلاصه ای ازعملکرد انجمن درسال 95واهداف آن درسال 96 رابیان داشتند، همچنین ازاینکه انجمن توانست محلی رابنام خودش رهن کندگامی به جلو قلمدادنمود وازکلیه اعضائ هیئت مدیره که دراین امریاری نمودند تقدیر وتشکربعمل آورد.

2

آقای سیدمهدی جزایری  ازطرح توجیهی پروژسامانه پخش وتوزیع آنلاین دارو که توسط آن شرکت طراحی شده بود مواردی راعنوان وازانجمن درخواست کردن همکاری لازم رادراین زمینه داشته باشند.

3

آقای بهنام بلک دبیرانجمن مواردی راازحضورایشان درجلسات  سازمان صنعت معدن وتجارت استان واتاق بازرگانی رابیان داشتند ،  وهمچنین از نحوه برگزاری نمایشگاه بهاره مواردی را مطرح نمودند.

4

آقای دکترنویدعضو هیئت مدیره توضیحاتی راازراه اندازی بخش جدیدی درسایت انجمن برای اعلام تسویه حساب مشتریان بیان داشتند.

5

مقررگردید یکدستگاه کولر18000برای دفترخریداری شود.

6

درپایان آقای هاشم زاده ضمن تشکرازحاضرین درساعت 13:30 ختم جلسه رااعلام نمودند.

مشاهده

صورتجلسه شماره 02-96


صورتجلسه شماره :02

عنوان: جلسات هیات مدیره

شروع : ساعت 11:00

مورخه :23 /02/96

خاتمه : ساعت   13:30

محل برگزاری :   دفترانجمن

حاضرین جلسه آقایان:سیدهاشم هاشم زاده، بهنام بلک،امیرکیوان کتانی ،علی نوید ، سعیدپورتراب،  رضابهرامی،نورالدینی

مهمانان جلسه:آقای پوراعتمادنماینده محترم سازمان صنعت،وتجارت استان

غائبین جلسه آقایان :  خیاطین،محمدرضاششگل

مصوبات

1

آقای هاشم زاده رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ضمن عرض سلام وخیرمقدم درخصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه مطالبی راعنوان والزام داشتن کارت بازرگانی ویا کارت عضویت دراتاق برابر اساسنامه انجمن برای شرکتهای عضو راموردتاکیدقراردادند.

2

آقای بهنام بلک دبیرمحترم انجمن درخصوص مشکل تردد خودروهای توزیع غذاودارو درسطح استان وهمچنین مراجعه مکرر اتحادیه بنکداران به شرکتهای پخش ودرخواست پروانه کسب بدون توجه به ابلاغیه وزارتخانه وسازمان صنعت معدن وتجارت استان مبنی براینکه شرکتهای پخش دارای مجوزپخش نیاز به پروانه کسب  نمیباشندمزاحمتهایی راایجادمینمایندمطالبی رابیان داشتند.

3

آقای پوراعتماد نماینده محترم سازمان صنعت،معدن وتجارت استان درمورد مشکلات مطرح شده فرمودند نامه های جداگانه تنظیم وبه سازمان ارسال شوند تا درکمیسیون نظارت مورد بررسی قرارگیرند.

4

مقررگردید نامه های جداگانه درخصوص مشکل تردد خودروها درسطح استان وهمچنین مزاحمتهایی که ازطرف  اتحادیه بنکداران برای شرکت های پخش بوجود میاید تنظیم وبه سازمان صنعت،تجارت استان ارسال شود.

5

مقررگردید برای تجهیز محل جدید انجمن متناسب بافضای آن برای برگزاری کلاسهای آموزسی وجلسات اعضاء تعداد50عددصندلی ویکدستگاه ویدئو پرژکتور پس ازاستعلام وبررسی خریداری شود.

6

درپایان آقای هاشم زاده ضمن تشکرازحضورآقای پوراعتماد وحاضرین درساعت 13:30 ختم جلسه رااعلام نمودند.

مشاهده

صورتجلسه شماره 03-96


صورتجلسه شماره :03

عنوان: جلسات هیات مدیره

شروع : ساعت 11:00

مورخه :29 /03/96

خاتمه : ساعت   13:30

محل برگزاری :   دفترانجمن

حاضرین جلسه آقایان:سیدهاشم هاشم زاده، بهنام بلک، سعیدپورتراب ،محمدرضاششگل

مهمانان جلسه:

غائبین جلسه آقایان :  خیاطین،نوید،کتانی،بهرامی ونورالدینی

مصوبات

1

آقای هاشم زاده رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ضمن عرض سلام وخیرمقدم مصوبات جلسه قبلی هیئت مدیره رامورد بررسی قراردادند ودرخصوص جوابیه طرح موضوع تردد خودرو درهسته مرکزی شهر توسط معاونت محترم غذاودارو ومکاتبه مجدد باریاست محترم سازمان صنعت،معدن وتجارت استان ازطرف آن معاونت محترم مواردی رابیان داشتند وهمچنین صورتجلسه کمیته مالی انجمن ملی ایران موردبحث وگفتگو قرارگرفت ومقررگردید درمجمع عمومی سالیانه مطرح شود.

 

مقررگردید با اتاق بازرگانی درخصوص ترددخودروها در شهرستان دزفول مکاتبه بعمل آید.

2

آقای بهنام بلک ضمن عرض سلام ، درخصوص بازدیدازشرکتهای متقاضی صدور ویاتمدید مجوزپخش ازطریق سامانه مشترک مدیریت توزیع کالای کشور وانجمن ملی صنعت پخش خوزستان مواردی رامطرح نمودند.

3

مقررگردید قراردادشرکت حمل ونقل طن گرد موردبررسی  قرارگیرد.

4

مقررگردید دوخط تلفن برای دفترانجمن خریداری گردد.

5

مقررگردید 50عددصندلی برای انجمن خریداری شود.

 

مقررگردید یک دستگاه ویدئو پرژکتور برای انجمن خریداری شود.

6

درپایان آقای هاشم زاده ضمن تشکرازحاضرین درجلسه درساعت 13:30 ختم جلسه رااعلام نمودند.

مشاهده

صورتجلسه شماره 04-96


صورتجلسه شماره :04

عنوان: جلسات هیات مدیره

شروع : ساعت 13:00

مورخه :31 /043/96

خاتمه : ساعت   15:00

محل برگزاری :   دفترانجمن

حاضرین جلسه آقایان:سیدهاشم هاشم زاده،  نوید ، بهنام بلک، نورالدینی،سعیدپورتراب ،محمدرضاششگل،خیاطین

مهمانان جلسه:

غائبین جلسه آقایان :  ،کتانی،بهرامی

مصوبات

1

آقای هاشم زاده رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ضمن عرض سلام وخیرمقدم مصوبات جلسه قبلی هیئت مدیره رامورد بررسی قراردادند و در خصوص  مجمع عمومی سالیانه انجمن مطالبی را مطرح کردند.

 

آقای بهنام بلک ضمن عرض سلام ، مواردی را در خصوص جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن ایران و تاکید بر مشارکت شرکت ها در چهارمین کنفرانس صنعت پخش مطالبی راعنوان نمودند.

2

 

3

مقررگردید قراردادشرکت حمل ونقل طن گرد موردبررسی  قرارگیرد.

4

مقررگردید دوخط تلفن برای دفترانجمن خریداری گردد.

5

مقررگردید 50عددصندلی برای انجمن خریداری شود.

 

مقررگردید یک دستگاه ویدئو پرژکتور برای انجمن خریداری شود.

6

درپایان آقای هاشم زاده ضمن تشکرازحاضرین درجلسه درساعت 13:30 ختم جلسه رااعلام نمودند.

مشاهده

صورتجلسه شماره 05-96


صورتجلسه شماره :05

عنوان: جلسات هیات مدیره

شروع : ساعت11:30

مورخه :25 /05/96

خاتمه : ساعت   13:30

محل برگزاری :   دفترانجمن

حاضرین جلسه آقایان:سیدهاشم هاشم زاده،  نوید ، بهنام بلک،کتانی، نورالدینی،ششگل،خیاطین

مهمانان جلسه: آقای پور اعتماد رئیس محترم اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان، آقای نشیمی پور کارشناس محترم سازمان صنعت معدن وتجارت استان ،آقای رسولی مدیر عامل محترم شرکت تبلیغاتی آیدا، آقای رزمگیر مدیر عامل محترم شرکت کافه وب  و آقای هاشمی مدیر عامل محترم شرکت همکاران سیستم خوزستان

غائبین جلسه آقایان : سعیدپورتراب  

مصوبات

1

آقای هاشم زاده رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ضمن عرض سلام وخیرمقدم وتشکر از حضور مهمانان گرامی ، درخصوص برگزاری مجمع عمومی انجمن بمنظور انتخاب بازرس وارائه عملکرد سال منتهی به 1395 وتبریک به آقای نورالدینی بعنوان بازرس اصلی انجمن وهمچنین تشکر از مدیر اجرایی انجمن شرکت های صنعت پخش ایران بابت حضور در مجمع عمومی و مواردی در خصوص اهمیت حضور اعضاء محترم هیئت مدیره ومدیران محترم شرکت های عضو در چهارمین کنفرانس صنعت پخش مطرح  سپس از  مهمانان محترم خواستند مطالب خود را بیان کنند .

2

آقای رسولی مدیر عامل محترم شرکت تبلیغاتی آیدا ضمن معرفی شرکت از انجمن خواستند که برای پیشبرد اهداف شرکت از جمله چاپ نشریه همکاری وحمایت نمایند.

3

آقای رزمگیر مدیر عامل محترم شرکت کافه وب با ارائه رزومه شرکت ، آمادگی خود را برای ارائه خدمات به اعضاء محترم انجمن از جمله برگزاری کلاس های آموزشی اعلام نمودند.

4

آقای هاشمی مدیر عامل محترم شرکت همکاران سیستم خوزستان با بیان توانمندی شرکت همکاران سیستم خوزستان در ارائه هر گونه خدمات سخت افزاری به اعضای محترم انجمن اعلام آمادگی نمودند.

5

آقای پور اعتماد رئیس محترم اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان ضمن ابراز تشکر وقدر دانی از اهتمام هیئت مدیره محترم انجمن در تعامل هرچه بیشتر با سازمان مربوطه در خصوص همکاری با شرکت های خدماتی پیشنهاد دادند در  ابتدا انجمن از سازمان صنعت،معدن وتجارت استان وضعیت شرکت را استعلام نمایند تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری بعمل آید.

6

آقای ششگل خزانه دار و رئیس کمیته آموزشی مواردی را در خصوص نحوه همکاری با شرکت کافه وب برای برگزاری کلاس ها ایراد نمودند.

7

آقای بهنام بلک دبیر محترم انجمن ضمن تشکر مجدد از مهمانان گرامی ،مجددا مشکل تردد خودروها در سطح استان  و همچنین سوخت خودرو های پخش مطرح نمودند.

8

مقرر گردید در خصوص ترد خودرو ها  و سوخت خودرو های پخش با سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مکاتبه بعمل آید.

 

درپایان آقای هاشم زاده ضمن تشکرازحاضرین درساعت 13:30 ختم جلسه رااعلام نمودند.

مشاهده

صورتجلسه شماره 07-96


صورتجلسه شماره :07

عنوان: جلسات هیات مدیره

شروع : ساعت      11:00  

مورخه :26 /07/96

خاتمه : ساعت   13:00

محل برگزاری :   دفترانجمن

حاضرین جلسه آقایان:سیدهاشم هاشم زاده، علی نوید ، بهنام بلک،محمدرضاششگل،سعیدپورتراب،پویان نورالدینی ،سیدمجیدموسوی

مهمانان جلسه:

غائبین جلسه آقایان :  امیرکیوان کتانی، خیاطین

مصوبات

1

آقای هاشم زاده رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ضمن عرض سلام وخیرمقدم  و تشکر و قدر دانی از ریاست محترم سازمان صنعت،معدن وتجارت استان  برای حل مشکلات شرکت های پخش که اخیرا مکاتباتی درخصوص تردد خودروها در سطح استان و همچنین برقراری خط اتوبوس شهری از مجتمع بنکداران تا مرکز شهرتشکر نمودند.

2

مقررگردید جلسات آتی هیئت مدیره ضمن دعوت از مسئولین استان برای آشنایی با نحوه توزیع ونگهداری محصولات غذایی ودارویی شرکت های پخش  بصورت دوره ای در شرکت های پخش برگزار شوند.

3

اعضاء هیئت مدیره پیرامون نحوه توزیع و تهیه کالاهای فروشگاه های زنجیره ای  بحث و تبادل نظر نمودند.

4

آقای بلک دبیرمحترم هیئت مدیره ضمن عرض سلام و خیر مقدم در ابتدا از شرکت درجلسات ستاد عتبات اربعین حسینی که در سازمان صنعت،معدن وتجارت استان برگزار شده بود مواردی را بیان و از برپایی موکب جمع آوری کمکهای مردمی که در مجتمع بنکداران برپا شده است خبر دادند.

5

آقای هاشم زاده از مطالبات شرکت های توزیع د ارو از بیمارستانهای تابعه دانشگاه جندی شاپور اهواز مطالبی را عنوان نمودند.

6

مقررگردید کلاس آموزشی با موضوعات مصوب کمیته آموزشی توسط شرکت پرتو توسعه کسب و کار زاگرس(کافه وب) وشرکت آرمان سیستم اندیشان ایران برگزار گردد.

7

درپایان آقای هاشم زاده ضمن تشکرازحاضرین درساعت 13:00 ختم جلسه رااعلام نمودند.

مشاهده

صورتجلسه شماره 06-96


ر

صورتجلسه شماره :06

عنوان: جلسات هیات مدیره

شروع : ساعت      11:00  

مورخه :27 /06/96

خاتمه : ساعت   13:00

محل برگزاری :   دفترانجمن

حاضرین جلسه آقایان:سیدهاشم هاشم زاده،  نوید ، بهنام بلک،کتانی، ششگل،خیاطین، سعیدپورتراب

مهمانان جلسه: آقای پور اعتماد رئیس محترم اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان، آقای فرجام مدیرو کارشناس شرکت آرمان سیستم اندیشان  ( Afner)

غائبین جلسه آقایان : نورالدینی

مصوبات

1

آقای هاشم زاده رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ضمن عرض سلام وخیرمقدم وتشکر از حضور مهمانان گرامی ، وتشکر ویژه از حضور آقای مهندس کوره چینی و آقای مهندس پور اعتماد  از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و همچنین از سرکارخانم قاسمی کارشناس محترم اتاق بازرگانی  در چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران و از عدم حضور سرکارخانم عموری ریاست محترم اتاق بازرگانی به علت مشکل پیش آمده برای ایشان اظهار تاسف نمودند.

2

آقای پور اعتماد ضمن تشکر از هیئت مدیره محترم انجمن جهت حضور در چهارمین کنفرانس صنعت پخش  از برگزاری باشکوه کنفرانس و همبستگی انجمن و سازمان مربوطه مطالبی را بیان داشتند.    

3

آقای فرجامی مدیر وکارشناس محترم شرکت آرمان سیستم اندیشان در خصوص رزومه ، اهداف شرکت  ونحوه همکاری با انجمن مطالبی را عنوان نمودند.

4

آقای بلک دبیرمحترم هیئت مدیره ضمن سلام وخوشامدگویی مجدد به مهمانان گرامی مطالبی را در خصوص ستاد اربعین حسینی مطرح و مقرر گردید ضمن برگزاری جلسه ای با هیئت امناء محل برپایی موکب مشخص گردد ونامه ای به کلیه شرکت های پخش جهت مشارکت در این امر خیرارسال شود.

5

مقرر گردید حسابی برای جمع آوری کمک های نقدی به شرکت های عضو ابلاغ شود.

6

مقررگردید جلسات آتی هیئت مدیره ضمن دعوت از مسئولین استان برای آشنایی با نحوه توزیع ونگهداری محصولات غذایی ودارویی شرکت های پخش  بصورت دوره ای در شرکت های پخش برگزار شوند.

7

مقررگردید باشرکت هایی که عضویت سالیانه (شارژ)را پرداخت نکردند مکاتبه بعمل آید.

8

مقرر گردید برای استفاده از سالن جلسات انجمن  جهت برگزاری جلسات و یا کلاس های آموزشی   شرکت های  عضو مبلغ 1،000،000 ریال و مبلغ2،000،000ر یال برای شرکت های غیر عضو به ازای هر روز پرداخت نمایند.

9

درپایان آقای هاشم زاده ضمن تشکرازحاضرین درساعت 13:00 ختم جلسه رااعلام نمودند.

مشاهده

بخش ویژه اعضا
طراحی و پیاده سازی توسط: علی محامی - ایده پردازان عصر اُکسین 09386997863
تمامی حقوق این سایت برای انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان محفوظ می باشد © 2020 - 2010